• Home
 • Genel
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Vahdettine ettiği yeminin orijinal metni

Mustafa Kemal Paşa’nın Vahdettine ettiği yeminin orijinal metni

Mustafa Kemâl Paşa’nın Samsun’a çıkmadan Vahdettin’in huzurunda ettiği yeminin orijinal metinleri ve Avni Paşa Hatıratından orijinal bir nüsha…

Yemin Merasimi

Zat-ı şâhâne elbise-i askeriyelerini lâbis olduğu halde ayakta bulunuyorlar. Önlerinde masanın üzerinde dahi Kelâm-ı Kadîm duruyordu.

Sadrazam Paşa[1], Yaver Paşa[2] Padişah’ın iki tarafında birer adım gerisinde idiler. Mustafa Kemal Paşa tavr-ı askerîsine dinî bir edâ dahi vererek ilerledi. Ve sağ elini Kelâm-ı Kadîm’in üzerine koyarak şu yemini eyledi:

Yemin sureti

“Hey’et-i Vükelâca tanzim olunup irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî’ye iktirân eden yirmi bir maddelik ta’limât-ı mahsûsada musarrah salâhiyet-i vâsi’a mucebince Anadolu vilâyât-ı şâhâneleri bil’umum me’murîn-i mülkiye ve askeriyesi üzerinde icrâsına me’mur buyurulduğum teftişât ve tedkikâtı rızâ-yı âli-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî dâire-i necât-ı bâhiresinde medâr-ı fahr ve mübâhât-ı memlûkânem olan sadâkat-ı kâmile ile bezl-i makderet eyleyeceğime vallâhi billâhi.”[1] O tarihte Sadrazam, Damat Ferid Paşa idi.

[2] Hatıratın sahibi Başyaver Ahmed Avni Paşa.

 

 

Avni Paşa Hatıratı’ndan Orijinal Bir Nüsha

7 Comments

  • Mehmet E. Kurt

   13 Mayıs 2012 at 18:28

   Çok haklısın mümin kardeşim, onlar ki hakikatleri eğip bükerler, onlar ahlaksızlardır ve ayrıca cehennemin dibinde yanacaklardır, inşaalah…

 • beyza

  11 Mart 2012 at 23:45

  mustafa hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı size teşekkür ederim.ancak verilen sözü bir öğrenci olarak pek anlayamadım günümüz türkçesi ile biraz açabilirseniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • Tuncay Altunezen

  18 Şubat 2013 at 21:26

  Bu yemin metni bir şey ifade etmemektedir. Yarım bilgi vererek, ima ile “Kurtuluş Savaşını Vahdettin Planladı”ya getirmektesiniz. Halbu ki, 22 maddelik talimat Rum ve Ermeni çetelerini (talimata göre tebaayı) rahatsız eden Türk çetelerini durdurmayı ihtiva etmektedir.
  Bunu neden yazmıyorsunuz?

  Cevapla

Bir cevap yazın